Cơ cấu, Tổ chức bộ máy Trung tâm Văn hóa-Thể thao xã, phường, thị trấn

Cơ cấu, Tổ chức bộ máy:
1. Trung tâm Văn hóa-Thể thao xã do UBND cấp huyện thành lập trên cơ sở sáp nhập các cơ sở hiện có ở xã như: Nhà văn hóa, sân vận động, Nhà tập luyện thể dục-thể thao, Đài truyền thanh, Trung tâm học tập cộng đồng, Khu vui chơi trẻ em, Bưu điện văn hóa xã,...


2. Trung tâm Văn hóa-Thể thao xã là đơn vị sự nghiệp, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản theo quy định của pháp luật; chịu sự chỉ đạo, lãnh đạo, điều hành trực tiếp của UBND xã; chịu sự hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ của Trung tâm Văn hóa-Thể thao cấp huyện và chịu sự quản lý nhà nước của Phòng Văn hóa và Thông tin cấp huyện.
 
 
3. Tổ chức, cán bộ:
Trung tâm có Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm, Kế toán, cán bộ chuyên môn nghiệp vụ và các thành viên kiêm nhiệm.  
- Chủ nhiệm: Phó Chủ tịch UBND xã phụ trách khối Văn hóa-Xã hội kiêm nhiệm; do Chủ tịch UBND xã trình Chủ tịch UBND cấp huyện bổ nhiệm; Chủ nhiệm chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND cấp huyện và pháp luật về toàn bộ hoạt động của Trung tâm.
- Phó Chủ nhiệm là Công chức Văn hóa-Xã hội: là người giúp Chủ nhiệm phụ trách và theo dõi một số mặt công tác; chịu trách nhiệm trước Chủ nhiệm và pháp luật về nhiệm vụ được phân công.
- Kế toán: do kế toán UBND xã kiêm nhiệm.
- Cán bộ chuyên môn, nghiệp vụ: cán bộ văn hóa-thông tin, thể dục-thể thao, đài truyền thanh, gia đình,...
- Thành viên kiêm nhiệm là lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xã, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã, Hiệu trưởng trường học trên địa bàn xã, cán bộ chuyên trách Trung tâm học tập cộng đồng xã,...và những người tự nguyện, nhiệt tình, có khả năng tham gia tổ chức các hoạt động văn hóa, thể dục-thể thao ở địa phương.
Về trình độ:
- Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm, Kế toán: theo quy định tiêu chuẩn Công chức hiện hành.
- Cán bộ chuyên môn, nghiệp vụ: đến năm 2020 có trình độ Trung cấp văn hóa hoặc chuyên ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn trở lên.


4. Chế độ đối với cán bộ: cán bộ xã kiêm nhiệm vụ của Trung tâm Văn hóa-Thể thao, cán bộ không chuyên trách hoạt động tại Trung tâm Văn hóa-Thể thao xã được hưởng chế độ, chính sách và phụ cấp theo quy định tại Quyết định số 10/2012/QĐ-UBND ngày 29/5/2012 của UBND tỉnh Quảng Nam quy định về chức danh, mức phụ cấp, chế độ, chính sách, mức khoán kinh phí chi trả phụ cấp cho những người hoạt động không chuyên trách xã, phường, thị trấn và ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh.

vhttdlqnam.gov.vn