Các văn bản chỉ đạo thực hiện Trung tâm Văn hóa-Thể thao xã, phường, thị trấn

Các văn bản chỉ đạo:
1/ Thông tư số 12/2010/TT-BVHTTDL ngày 22/12/2010 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch quy định mẫu về tổ chức, hoạt động và tiêu chí của Trung tâm Văn hoá-Thể thao xã.


2/ Thông tư số 05/2014/TT-BVHTTDL ngày 30/5/2014 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch sửa đổi, bổ sung điều 6 của Thông tư số 12/2010/TT-BVHTTDL ngày 22/12/2010 quy định mẫu về tổ chức, hoạt động và tiêu chí của Trung tâm Văn hoá-Thể thao xã và Thông tư số 06/2011/TT-BVHTTDL ngày 08/3/2011 quy định mẫu về tổ chức, hoạt động và tiêu chí của nhà Văn hoá-khu Thể thao thôn.


3/ Nghị quyết 139/2014/NQ-HĐND ngày 11/12/2014 về thông qua Đề án xây dựng và phát triển Trung tâm Văn hóa-Thể thao xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2015-2025, định hướng đến năm 2030.


4/ Quyết định số 1196/QĐ-UBND ngày 06/4/2015 của UBND tỉnh phê duyệt Đề án xây dựng và phát triển Trung tâm Văn hoá-Thể thao xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2015-2025, định hướng đến năm 2030.


5/ Quyết định số 2762/QĐ-UBND ngày 07/8/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam ban hành quy định việc đánh giá, xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.


6/ Công văn số 50/SVHTTDL-NSVHGĐ ngày 14/01/2016 về việc chỉ đạo hoạt động Trung tâm Văn hoá-Thể thao xã, phường, thị trấn nhằm phát huy hiệu quả hoạt động tại các Trung tâm Văn hoá-Thể thao xã, phường, thị trấn.

vhttdlqnam.gov.vn