Giới thiệu Trung tâm Văn hóa - Thể thao xã, phường, thị trấn

Giới thiệu Trung tâm Văn hóa-Thể thao xã, phường, thị trấn

I/ Giới thiệu:
1. Trung tâm Văn hóa-Thể thao xã, phường, thị trấn với 02 chức năng chính:
          - Tuyên truyền phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước;
- Tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, vui chơi giải trí; bảo tồn, phát huy các hình thức sinh hoạt văn hóa, thể thao dân tộc; bồi dưỡng năng khiếu nghệ thuật, thể dục-thể thao; nâng cao dân trí và mức hưởng thụ văn hóa, thể thao cho nhân dân; thu hút và tạo điều kiện thuận lợi cho các tầng lớp nhân dân tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục- thể thao; phục vụ các nhiệm vụ kinh tế-xã hội của địa phương.

  2. Nhiệm vụ:
 
          - Xây dựng các chương trình, kế hoạch hoạt động hàng tháng, qúy, năm trình UBND xã phê duyệt; tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch sau khi được phê duyệt;
          - Phối hợp với các cơ quan, đơn vị xây dựng Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm trình Chủ tịch UBND xã phê duyệt và tổ chức thực hiện theo quy định;
          - Đề xuất, tham mưu UBND xã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng Trung tâm; thực hiện chủ trương xã hội hóa các lĩnh vực văn hóa, văn nghệ, thể dục-thể thao trong phạm vi xã;
          - Phối hợp với các Ngành, đoàn thể xã để tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục-thể thao ở xã; hỗ trợ chuyên môn nghiệp vụ cho các nhà văn hóa, câu lạc bộ văn hóa, thể dục-thể thao ở các thôn-khối phố; xây dựng, quản lý đội ngũ cán bộ chuyên môn, cộng tác viên, hướng dẫn viên của địa phương; quản lý tài sản, tài chính được giao theo quy định hiện hành; thực hiện chế độ báo cáo, thống kê; sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm thực tiễn và đề nghị cấp có thẩm quyền khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.
          - Tổ chức các hoạt động văn hóa,thể dục-thể thao, vui chơi giải trí cho nhân dân.
          - Chuẩn bị lực lượng tham gia các hoạt động văn hóa, thể dục-thể thao do cấp huyện tổ chức.
 
3. Quyền hạn:
 

          - Kiến nghị với UBND xã và cơ quan quản lý chuyên môn cấp trên về những vấn đề có liên quan đến tổ chức, nhân sự và hoạt động của Trung tâm.
          - Được ngân sách Nhà nước đầu tư kinh phí xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị; trợ cấp cán bộ, cộng tác viên và hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ được giao.
          - Được cử, phối hợp cử cán bộ và lực lượng tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, các cuộc liên hoan, hội thi, hội diễn, các giải thể thao do cơ quan chuyên ngành cấp trên tổ chức.
          - Được mời những người có chuyên môn, nghiệp vụ trong các lĩnh vực văn hóa, thể dục-thể thao để chỉ đạo, hướng dẫn hoặc dàn dựng các chương trình hoạt động theo quy định của pháp luật.
          - Được liên kết với các tổ chức, cá nhân để tổ chức các hoạt động dịch vụ văn hóa, thể dục-thể thao, vui chơi giải trí,...trên địa bàn xã theo quy định của pháp luật.

vhttdlqnam.gov.vn