Hội nghị sơ kết Khối Văn hóa - Xã hội về công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019.

Chiều ngày 09/7/2019, tại Hội trường Bảo tàng tỉnh Quảng Nam, Khối thi đua các Sở, ngành tham mưu quản lý nhà nước về Văn hóa - Vã hội đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019. Có Đồng chí Nguyễn Thanh Hồng - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam và Đồng chí Phạm Thị Ngọc Quyên - Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Nam đồng chủ trì Hội nghị.

skhncttdkt19
Toàn cảnh buổi Hội nghị

Tham dự hội nghị có đại diện Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh, các thành viên Khối thi đua văn hóa- xã hội: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Thông tin và Truyền thông; Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh; Báo Quảng Nam; Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Lao động Thương binh và Xã hội; Sở Y tế.

Trong 6 tháng qua, các đơn vị thành viên Khối thi đua Văn hóa - Xã hội đã làm tốt công tác quán triệt, triển khai các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước bằng cách chỉ đạo, quán triệt và cụ thể hóa các chủ trương, Nghị quyết của Đảng vào chương trình hành động, kế hoạch công tác tháng, quý, năm của cơ quan, đơn vị. Các cơ quan, đơn vị đã thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” với chủ đề 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” bằng việc lồng ghép tổ chức sinh hoạt chuyên đề tại chi bộ trực thuộc của cơ quan, đơn vị. 100% cán bộ, đảng viên, quần chúng trong Khối thi đua thực hiện nghiêm túc đăng ký những việc làm cụ thể trên mỗi cương vị công tác theo tinh thần Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị Quyết số 04-NQ/TW Hội nghị TW4, khóa XII. Các đơn vị thành viên Khối thi đua văn hóa- xã hội đã tổ chức phát động phong trào thi đua yêu nước, xây dựng các tiêu chí, đăng ký thi đua, ký kết giao ước thi đua gắn với nhiệm vụ trọng tâm của ngành; thực hiện đăng ký giao ước thi đua với UBND tỉnh. Đồng thời phát động các phòng trào thi đua “Quảng Nam chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016-2020, “Quảng Nam chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2016 - 2020. Việc triển khai nhiệm vụ công tác thi đua được các đơn vị thực hiện một cách thường xuyên, hiệu quả như việc thẩm định hồ sơ khen thưởng đảm bảo công khai, minh bạch, chính xác, kịp thời, đúng quy định; hướng dẫn các đơn vị sự nghiệp trực thuộc thực hiện đúng quy định về việc bình xét và lập hồ sơ thi đua khen thưởng đối với các tập thể và cá nhân. Chú trọng khen thưởng đối với chuyên viên, nhân viên, người lao động trực tiếp.

Tại Hội nghị đã nghe các ý kiến của các Sở, ngành trong khối, trong đó nhiều có ý kiến đóng góp, giới thiệu các mô hình, sáng kiến, kết quả công tác thi đua, khen thưởng trong 6 tháng đầu năm 2019, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Sở, ngành, cũng như thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Phát biểu tại Hội nghị, thay mặt Khối thi đua các Sở, ngành tham mưu quản lý nhà nước về Văn hóa - xã hội, Đồng chí Nguyễn Thanh Hồng - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam nhiệt liệt biểu dương những kết quả công tác thi đua, khen thưởng đạt được trong năm 2018 và 6 tháng đầu năm 2019 của các Sở, ngành trong Khối đã có đóng góp to lớn vào kết quả phát triển kinh tế - xã hội chung của tỉnh. Đồng thời đề nghị một số vấn đề cần tập trung triển khai trong 6 tháng cuối năm:

- Tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2019, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong việc thanh tra, kiểm tra, giám sát, và phát huy sức mạnh của các tổ chức đoàn thể và sự đoàn kết thống nhất của tập thể công chức, viên chức của các đơn vị, phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị đã đề ra.

- Thực hiện triệt để đổi mới công tác thi đua, khen thưởng theo tinh thần Chỉ thị số 34 ngày 7/4/2014 của Bộ Chính trị và tiếp tục triển khai Chỉ thị số 26 ngày 5/9/2016 của Bộ Chính trị về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp, tạo sự chuyển biến rõ nét trong việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công sở; Chỉ thị số 39-CT/TW ngày 21/5/2004 của Bộ Chính trị về đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát hiện bồi dưỡng, tổng kết và nhân điển hình tiên tiến; Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng, nhằm nâng cao nhận thức của các cấp ủy Đảng, CCVC, NLĐ đối với công tác thi đua, khen thưởng; Quyết định 07/2018/QĐ-UBND ngày 22/6/2018 của UBND tỉnh Quảng Nam, về ban hành Quy chế thi đua khen thưởng.

- Các cơ quan, đơn vị thuộc Khối thi đua tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về việc “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với Nghị quyết TW4 (khóa XII). Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết TW5, TW6 và TW7 (Khóa XII), Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXI, Nghị quyết Đảng bộ Khối và Nghị quyết của Đảng bộ các cơ quan trong khối thi đua.

- Đặc biệt triển khai thực hiện nghiêm Chỉ thị số: 10/CT-UBND ngày 27 tháng 6 năm 2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam về tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo tinh thần Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 06/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh chủ trương tinh giản biên chế.

- Thực hiện tốt công tác cải cách hành chính; ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý công việc tại cơ quan, đơn vị.

- Tiến hành tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng của Khối năm 2019, đánh giá lại toàn bộ những kết quả đạt được của các đơn vị trong Khối tham mưu quản lý nhà nước trên lĩnh vực văn hóa, xã hội. Đề xuất khen thưởng kịp thời những tập thể có thành tích xuất sắc sắc để tạo động lực và nâng cao vai trò của công tác thi đua trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của các cơ quna, đơn vị.

- Tổ chức Hội thao Khối thi đua Văn hóa- Xã hội năm 2019 nhằm tạo cơ hội để cán bộ, công chức, viên chức trong Khối giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể thao nhằm nâng cao trí lực cho đội ngũ cán bộ, công chức viêc chức Khối Thi đua văn hóa xã hội.

* Căn cứ Thông báo số 07/TB-HĐTĐKT ngày 02/5/2019 của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh Quảng Nam về việc sắp xếp các cụm, khối thi đua và cử Cụm trưởng, Cụm phó, Khối trưởng, Khối phó các cụm, khối thi đua các tỉnh năm 2019; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch là đơn vị làm Khối trưởng Khối các sở, ngành tham mưu quản lý nhà nước về Văn hóa - Xã hội tỉnh Quảng Nam (gọi tắt là Khối thi đua VHXH) năm 2019.

Văn Hùng

vhttdlqnam.gov.vn