Kế hoạch Truyền thông Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Quảng Nam lần thứ VIII năm 2018

Nhằm tăng cường công tác tuyên truyền, tạo sự chuyển biến sâu sắc về nhận thức của các cấp, các ngành và toàn xã hội về lợi ích, vai trò của thể dục thể thao trong việc nâng cao sức khỏe, thể lực của nhân dân, góp phần đào tạo con người phát triển toàn diện.

Tuyên truyền sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân tiếp tục tham gia cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Động viên, khích lệ các vận động viên tham gia Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Quảng Nam lần thứ VIII năm 2018 đạt thành tích cao.

Công tác tuyên truyền phải được tiến hành rộng rãi, hiệu quả bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, có trọng tâm, trọng điểm và trong quá trình triển khai thực hiện có sự phối hợp chặt chẽ giữa các địa phương, đơn vị liên quan.

Tải nội dung kế hoạch

vhttdlqnam.gov.vn