Điều lệ thi đấu các môn thể thao trong chương trình Đại hội TDTT tỉnh Quảng Nam lần thứ VIII năm 2017

Căn cứ Điều lệ số 16/ĐL-SVHTTDL về “ Điều lệ Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Quảng Nam lần thứ VIII (2017 - 2018)”,Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Điều lệ thi đấu 05 môn thể thao trong chương trình Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Quảng Nam lần thứ VIII tổ chức trong năm 2017 ( giai đoạn 1), như sau:

logodhtdtt18

Tải nội dung Điều lệ thi đấu các môn thể thao trong chương trình Đại hội TDTT tỉnh Quảng Nam lần thứ VIII năm 2017

vhttdlqnam.gov.vn