Điều lệ khung Đại hội thể dục thể thao tỉnh Quảng Nam lần thứ VIII (2017 - 2018)

Các tập thể, cá nhân tham dự Đại hội phải chấp hành nghiêm túc Luật thi đấu các môn thể thao, Điều lệ Đại hội Thể dục Thể thao, các quy định của Ban tổ chức và Điều lệ thi đấu từng môn thể thao.

logodhtdtt18

Tải nội dung Điều lệ khung Đại hội thể dục thể thao tỉnh Quảng Nam lần thứ VIII (2017 - 2018)

vhttdlqnam.gov.vn