Hướng dẫn Tổ chức Đại hội Thể dục thể thao các cấp tỉnh Quảng Nam thứ VIII năm 2016-2018

Để đạt được mục tiêu, yêu cầu của việc tổ chức Đại hội Thể dục thể thao các cấp tỉnh Quảng Nam lần thứ VIII năm 2016-2018, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn một số nội dung cơ bản triển khai công tác tổ chức Đại hội Thể dục thể thao các cấp tỉnh Quảng Nam lần thứ VIII năm 2016-2018.

logodhtdtt18

Tải hướng dẫn Tổ chức Đại hội Thể dục thể thao các cấp tỉnh Quảng Nam thứ VIII năm 2016-2018

vhttdlqnam.gov.vn