Đề án cơ chế đầu tư tu bổ di tích quốc gia và di tích cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2020

Thực hiện Công văn số 3152/UBND-TH ngày 16/7/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 161/2015/NQ-HĐND ngày 07/7/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh về đầu tư tu bổ di tích quốc gia và di tích cấp tỉnh giai đoạn 2016 – 2020, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã hoàn thành Đề án cơ chế đầu tư tu bổ di tích quốc gia và di tích cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 – 2020 và trình UBND tỉnh Quảng Nam.
Mục tiêu của Đề án là Tu bổ và dựng nhà bia 27 di tích và hạng mục di tích quốc gia, 139 di tích cấp tỉnh đã xuống cấp nghiêm trọng nhằm bảo tồn và phát huy giá trị di tích trên địa bàn tỉnh.

Tác giả bài viết: Văn Hùng

Tin mới

Các tin khác