UBND tỉnh làm việc với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về nội dung trình cuộc họp chuyên đề của Tỉnh ủy lần thứ Ba

Sáng ngày 05/3/2021, tại UBND tỉnh Quảng Nam; đồng chí Trần Văn Tân, UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì cuộc làm việc nghe Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về báo cáo nội dung trình cuộc họp chuyên đề của Tỉnh ủy lần thứ Ba (dự kiến vào cuối tháng 3) về phát triển văn hóa, thể thao giai đoạn 2021-2025.

lvsvhttdl21

Tham dự cuộc họp có đại diện các sở, ngành: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Dân tộc, Thông tin và Truyền thông, Kế hoạch và Đầu tư , Tài Chính, Ngoại vụ, Công an tỉnh, Ngoại vụ, Khoa học và Công nghệ, Liên đoàn Lao động tỉnh....

Kết luận cuộc họp đồng chí Trần Văn Tân đánh giá cao sự chuẩn bị của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về báo cáo tổng kết, phát triển sự nghiệp văn hóa, sự nghiệp TDTT giai đoạn 2015-2020 và dự thảo Nghị quyết phát triển sự nghiệp Văn hóa, sự nghiệp TDTT giai đoạn 2021-2025; đồng chí cũng đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp thu tối đa ý kiến góp ý của các đồng chi dự họp, đặc biệt là ý kiến của đồng chí Nguyễn Hoàng Bích, Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh, đồng chí Phạm Ngọc Sinh, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Kế hoach và Đầu tư... Trong đó, cần tập trung một số quan điểm và định hướng lớn để phát triển văn hóa, thể thao sắp tới: văn hóa phải đặt ngang hàng với kinh tế-xã hội, đầu tư cho văn hóa là đầu tư cho phát triển; làm văn hóa là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài, tất cả mọi người đều tham gia, trong đó nhà nước có vai trò định hướng, tạo điều kiện để người dân tham gia sáng tạo, phát triển văn hóa; tiếp tục đẩy mạnh công tác xã hội hóa: phát huy các giá trị văn hóa, xây dựng chuẩn mực, lối sống văn hóa; xây dựng văn hóa doanh nhân, doanh nghiệp; gắn kết chặt chẽ phát triển văn hóa với phát triển du lịch; đẩy mạnh giao lưu hợp tác văn hóa, ngoại giao văn hóa; giáo dục văn hóa trong trường học; tăng số lượng người tập luyện TDTT; Đội Bóng đá Quảng Nam trở lại tham gia giải V-League năm 2022....

Bá Vương

Thêm ý kiến


Security code
Làm mới

vhttdlqnam.gov.vn