Ban hành Kế hoạch triển khai Đề án Văn hóa công vụ tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam

Nhằm nâng cao văn hóa công vụ, góp phần hình thành phong cách ứng xử, lề lối làm việc chuẩn mực của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; đảm bảo tính chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động, minh bạch, hiệu quả trong hoạt động thực thi nhiệm vụ, công vụ; đáp ứng nhu cầu phục vụ Nhân dân, xã hội. Ngày 05/7/2019, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam đã ban hành kế hoạch Số 58/KH-SVHTTDL về việc triển khai thực hiện Quyết định số 1847/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Đề án văn hóa công vụ trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

 
Ảnh Minh họa

Mục đích của Kế hoạch là thực hiện có hiệu quả Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về Đề án văn hóa công vụ; Kế hoạch số 2897/KH-UBND ngày 24/5/2019 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Quyết định số 1847/QĐTTg của Thủ tướng Chính phủ; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, hành động của công chức, viên chức, người lao động (gọi chung là công chức, viên chức) đối với việc thực hiện, chấp hành các quy định về văn hóa công vụ. Chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế trong thực hiện, chấp hành các quy định về văn hóa công vụ, xây dựng phong cách ứng xử, lề lối làm việc, chuẩn mực của công chức, viên chức; bảo đảm tính chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động, minh bạch, hiệu quả trong thực thi nhiệm vụ, công vụ, đáp ứng yêu cầu phục vụ nhân dân, xã hội của công chức, viên chức. 

Xem nội dung Kế hoạch tại đây.

Văn Hùng

Thêm ý kiến


Security code
Làm mới

vhttdlqnam.gov.vn