Hội nghị sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019

Sáng ngày 09/7/2019, Đảng bộ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam tổ chức Hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019. Đồng chủ trì Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thanh Hồng - Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Sở; Đồng chí Hồ Tấn Cường - Phó Bí thư Đảng ủy - Phó Giám đốc Sở, Đồng chí Lê Ngọc Tường - Phó Bí thư Đảng ủy - Phó Giám đốc Sở; tham dự Hội nghị có toàn thể Đảng viên thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

skhnctd19
Toàn cảnh buổi Hội nghị

Trong 6 tháng qua, Đảng ủy Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã bám vào nội dung của Nghị quyết Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh năm 2019 và Nghị quyết của Đảng bộ Sở năm 2019; tập trung chỉ đạo, lãnh đạo hoàn thành trình Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh 01 Chỉ thị, 08 Đề án, nhiều quyết định, quy chế, quy định, kế hoạch, văn bản chỉ đạo để triển khai thực hiện nhiệm vụ của ngành và đang tiếp tục hoàn chỉnh nội dung các Đề án khác.

Về công tác xây dựng Đảng: Tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động cơ bản ổn định, tích cực trong công tác tham mưu và thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao theo nhiệm vụ, chấp hành và thực hiện tốt các chủ trương, chính sách và các quy định của địa phương nơi cư trú.

Tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XII cho đảng viên, quần chúng trong toàn Đảng bộ.

Tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên về việc cơ cấu lại tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, sắp xếp vị trí việc làm trong cơ quan, đơn vị theo Nghị quyết số 18, 19 của Hội nghị BCH Trung ương 6 khóa XII.

Lãnh đạo, hướng dẫn rà soát, bổ sung quy hoạch cấp chi bộ, cấp chính quyền và tổ chức rà soát, bổ sung quy hoạch Ban chấp hành, Ban Thường vụ, chức danh Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy Sở nhiệm kỳ 2015 -2020 và 2020 -2022 trình Đảng ủy Khối phê duyệt; phê duyệt rà soát, bổ sung quy hoạch nhiệm kỳ 2017 -2020 và quy hoạch nhiệm kỳ 2020 -2022 các chi bộ trực thuộc. Kiện toàn Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ và UBKT Đảng ủy Sở.

Tại Hội nghị các đại biểu tham gia thảo luận, phát biểu, đóng góp ý kiến với tinh thần thẳng thắn, tâm huyết, trách nhiệm cao, nêu lên những hạn chế, yếu kém; mạnh dạn chỉ ra một số tồn tại, hạn chế trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo; phân tích sâu sắc những nguyên nhân; đề ra những biện pháp, giải pháp thiết thực trong công tác xây dựng Đảng, với quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Hội nghị này là đánh giá, sơ kết những kết quả, những thành tích trên từng lĩnh vực, rút ra những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm cho việc lãnh đạo, chỉ đạo của ban chấp hành Đảng ủy đồng thời xác định phương hướng và những giải pháp trọng tâm cần tập trung phát triển đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm 2019.

Văn Hùng

Tin mới

Các tin khác