Thực hiện tiêu chuẩn xếp hạng khách sạn mới

Thực hiện Công văn số 241/TCDL-KS ngày 21/03/2016 của Tổng cục Du lịch về việc hướng dẫn thực hiện tiêu chuẩn xếp hạng khách sạn;


Theo đó, kể từ ngày 01/01/2016, tiêu chí đánh giá, xếp hạng khách sạn thực hiện theo tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 4391:2015 Khách sạn - Xếp hạng được công bố tại Quyết định số 4095/QĐ-BKHCN ngày 21/03/2016 của Bộ Khoa học và Công nghệ, thay thế tiêu chuẩn xếp quốc gia TCVN 4391:2009 Khách sạn - Xếp hạng theo Quyết định số 4045/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ.


Thêm ý kiến


Security code
Làm mới

vhttdlqnam.gov.vn