Tuyên truyền mừng Đảng, đón Xuân Mậu Tuất 2018; kỷ niệm 50 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân 1968

Thực hiện Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 22/12/2017 của UBND tỉnh Quảng Nam về tổ chức đón mừng năm mới và Tết Mậu Tuất năm 2018; căn cứ Hướng dẫn số 25-HD/BTGTU ngày 20/11/2017 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Công văn số 796/VHCS-TTCĐ ngày 17/11/2017 của Cục Văn  hóa cơ sở về việc hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 50 năm (1968 - 2018) cuộc Tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân 1968; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Nam nghị các địa phương, đơn vị tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2018), 50 năm (1968 - 2018) cuộc Tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân 1968 và đón Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018, như sau:

maket50nammauthan

I. Mục đích, yêu cầu:

Thông qua các hoạt động tuyên truyền nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức, niềm tự hào của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong toàn tỉnh về thắng lợi, ý nghĩa của cuộc Tổng tiến công và nổi dây xuân Mậu Thân 1968 và truyền thống 88 năm đấu tranh cách mạng vẻ vang của Đảng và nhân dân ta.

Tăng cường sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo sự đồng thuận của xã hội đối với các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước.

Công tác tuyên truyền phải được tiến hành rộng rãi, hiệu quả bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng và trong quá trình triển khai thực hiện có sự phối hợp chặt chẽ giữa các địa phương, đơn vị liên quan

II. Nội dung tuyên truyền:

Ôn lại truyền thống lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam, làm rõ những thành tựu to lớn của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng trong 88 năm qua, khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn, sáng tạo của Đảng là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

Khẳng định tầm vóc và ý nghĩa lịch sử to lớn của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân 1968; tuyên truyền về thắng lợi và sự đóng góp to lớn của quân và dân ta, đồng thời chỉ ra sự thất bại cả về quân sự, chính trị của Mỹ, ngụy trên chiến trường miền Nam xuân Mậu Thân 1968.

Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2018); 50 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân 1968 gắn với các hoạt động mừng xuân Mậu Tuất năm 2018 và triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 trong toàn tỉnh

III. Khẩu hiệu tuyên truyền: (Thực hiện theo Hướng dẫn số 25-HD/BTGTU ngày 20/11/2017 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy)

1. Nhiệt liệt chào mừng 88 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2018)!

2. Mừng đất nước đổi mới, mừng Đảng quang vinh, mừng xuân Mậu Tuất 2018!

3. Đón Tết Mậu Tuất 2018 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm!

4. Kỷ niệm 50 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân 1968!

5. Đảng Cộng sản Việt Nam - Người lãnh đạo, tổ chức mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam!

6. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ra sức thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2018!

7. Đẩy mạnh các phong trào thi đua thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018!

8. Phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, xây dựng văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội!

9. Tiếp tục đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, xây dựng thành công và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa!

10. Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh!

11. Tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực và sức chiến đấu của Đảng!

12. Xây dựng tổ chức bộ máy của toàn hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả!

13. Xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân!

14. Phát huy sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại để xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa!

15. Quyết tâm tận dụng thời cơ, vượt qua thách thức, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng!

16. Quyết tâm tận dụng thời cơ, vượt qua thách thức, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXI!

17. Kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc!

18. Tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa!

19. Phát huy tinh thần cách mạng tiến công, thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế!

20. Xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân vững chắc!

21. Xây dựng “Thế trận lòng dân”, tạo nền tảng vững chắc xây dựng nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân!

22. Phát huy mạnh mẽ mọi nguồn lực, mọi tiềm năng sáng tạo của nhân dân để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc!

23. Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!

24. Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm!

25. Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!

IV. Ma két tuyên truyền: Được đăng tải trên trang thông tin điện tử www.vhttdlqnam.gov.vn của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Nam

Tải Công văn số 31/SVHTTDL-QLVH ngày 15/01/2018.

Maket tuyên truyền 

Phòng Quản lý NVVH

vhttdlqnam.gov.vn