Mời tham luận Hội thảo khoa học “Vai trò lịch sử của làng Hương Quế, huyện Quế Sơn, tỉnh Quáng Nam trong công cuộc mở cõi”

Nhằm đánh giá vị trí, vai trò lịch sử của làng Hương Quế, xã Quế Phú, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam trong công cuộc mở cõi về phía Nam của các bậc tiền nhân; đồng thời lấy ý kiến của các nhà khoa học, nhà nghiên cứu làm cơ sở cho việc xây dựng hồ sơ khoa học đề nghị xếp hạng di tích quốc gia đôi với một số di tích liên quan trên địa bàn, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Nam phối họp với UBND huỵện Quế Sơn tổ chức Hội thảo khoa học “Vai trò lịch sử của làng Hương Quế, huyện Quế Sơn, tỉnh Quáng Nam trong công cuộc mở cõi”; Hội thảo dự kiến tổ chức vào đầu tháng 12/2017.

huong queik

Sở Văn hóa, Thề thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam trân trọng kính mời Các chuyên gia, nhà nghiên cứu Văn hóa có tham luận Hội thảo (có Đề cương nội dung Hội thảo gửi kèm).

Thời gian gửi tham luận Hội thảo: Trước ngày 15 tháng 11 năm 2017 về địa chỉ email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

Thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ: Bà Đỗ Thị Hằng, Nhân viên Phòng Quản lý Văn hóa, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Quảng Nam; điện thoại: 0169.6153245. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Nam rất mong Quý vị có tham luận và tham gia Hội thảo trên.

Giấy mời tham luận

Đề cương 

Văn phòng Sở

vhttdlqnam.gov.vn