Thông báo về việc thực hiện thủ tục hành chính

Thực hiện Quyết định số 3965/QĐ-UBND ngày 08/11/2016; Quyết định 1925/QĐ-UBND ngày 30/5/2017 của UBND tỉnh Quảng Nam về phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính bổ sung thực hiện tại Trung tâm Hành chính công và Xúc tiến đầu tư tỉnh Quảng Nam; Quyết định số 2505/QĐ ngày 13/7/2017 về Công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa dưới hình thức  “Bản sao y bản chính” thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Nam; nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp đến làm thủ tục cấp phép trên các lĩnh vực Văn hóa, Gia đình, Thể thao và Du lịch; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Nam thông báo:


Hướng dẫn các thủ tục hành chính tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả.

Hướng dẫn các thủ tục hành chính tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả.

1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Nam thực hiện giao dịch 100/100 thủ tục hành chính từ ngày 01/7/2017 tại Trung tâm Hành chính công và Xúc tiến đầu tư tỉnh Quảng Nam (159B, Trần Quý Cáp, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.

2. Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả Trung tâm Hành chính công và Xúc tiến Đầu tư, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Nam thông qua 03 hình thức sau:

- Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Trung tâm Hành chính công và Xúc tiến Đầu tư Quảng Nam số 159B, Trần Quý Cáp, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.

- Nộp hồ sơ qua dịch vụ bưu chính theo địa chỉ Trung tâm Hành chính công và Xúc tiến Đầu tư Quảng Nam (Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch) số 159B, Trần Quý Cáp, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.

+ Nộp hồ sơ trực tuyến qua Cổng thông tin điện tử của Trung tâm Hành chính công và Xúc tiến Đầu tư Quảng Nam tại địa chỉ: beta.motcua.hanhchinhcong.quangnam.gov.vn

3. Hồ sơ, thủ tục xin cấp, đổi giấy phép của ngành được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại địa chỉ http://vhttdlqnam.gov.vn và beta.motcua.hanhchinhcong.quangnam.gov.vn.

 

4. Các tổ chức, cá nhân trong quá trình thực hiện giao dịch có vướng mắc và cần thông tin, hướng dẫn, vui lòng liên hệ Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả Trung tâm Hành chính công và Xúc tiến đầu tư (Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Nam), qua điện thoại: 0235.3815812 để được hướng dẫn cụ thể.

vhttdlqnam.gov.vn