Tạm dừng một số hoạt động để tập trung công tác phòng, chống, dịch bệnh COVID-19

Ngày 25/11/2021, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam đã ban hành văn bản số 1675/SVHTTDL-QLDL về việc tạm dừng một số hoạt động để tập trung công tác phòng, chống, dịch bệnh COVID-19.

chongdich21

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19; thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện một số nội dung sau:

1. Thực hiện nghiêm Hướng dẫn số 25/HD-SVHTTDL ngày 04/11/2021 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả COVID-19” trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch trên địa bàn tỉnh Quảng Nam; xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm theo quy định.

2. Tạm dừng các hoạt động karaoke, vũ trường, massage, quán bar, pub, bida, rạp chiếu phim, trò chơi điện tử công cộng để phòng, chống dịch bệnh COVID-19; thời gian thực hiện: kể từ 12 giờ 00 phút, ngày 26/11/2021 cho đến khi có thông báo mới. Chỉ đạo các ngành chức năng và UBND các xã, phường, thị trấn thường xuyên kiểm tra, giám sát các hoạt động này.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố, các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện. Giao Thanh tra Sở tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát các hoạt động thuộc lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch; xử lý các tổ chức, cá nhân vi phạm theo quy định.

Phòng Quản lý Du lịch

vhttdlqnam.gov.vn