Thông báo đặt tên đường Đà Nẵng và tên đường Nguyễn Tất Thành tại thành phố Tam Kỳ

Trên cơ sở đề nghị của Thành ủy Tam Kỳ tại Công văn số 544-CV/TU ngày 25/11/2021 về việc thống nhất phương án đặt tên đường; Công văn số 2942/UBND-VHTT ngày 25/11/2021 của UBND thành phố Tam Kỳ về việc đề nghị đặt tên đường Nguyễn Tất Thành tại thành phố Tam Kỳ; thực hiện Công văn số 686-CV/TU ngày 24/11/2021 của Tỉnh ủy Quảng Nam cho chủ trương về việc đặt tên đường “Đà Nẵng” tại Quảng Nam; trên cơ sở tổng hợp ý kiến các Sở, ngành, địa phương liên quan, ý kiến các Thành viên Hội đồng tư vấn đặt tên, đổi tên đường công trình công cộng của tỉnh; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh đặt tên đường Đà Nẵng và tên đường Nguyễn Tất Thành tại thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam như sau:

- Chọn tuyến đường tại thành phố Tam Kỳ, là tuyến đường định hướng kết nối liên kết vùng miền Trung tỉnh Quảng Nam;có điểm đầu giáp đường Võ Chí Công (xã Tam Thăng, thành phố Tam Kỳ); điểm cuối giáp QL1A; chiều dài 5760 m; chiều rộng 34m để đặt tên đường Đà Nẵng.

- Chọn tuyến đường tại thành phố Tam Kỳ, thường được gọi là đường dự án Điện Biên Phủ;có điểm đầu giáp kè biển Tam Thanh (xã Tam Thanh, thành phố Tam Kỳ); điểm cuối giáp Quốc lộ 40B (phường Trường Xuân, thành phố Tam Kỳ); chiều dài 11.000 m; chiều rộng từ 12 m đến 60 m (quy hoạch rộng 60 m) để đặt tên đường Nguyễn Tất Thành.

Căn cứ Nghị định số 91/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 của Chính phủ về việc ban hành quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng; Thông tư số 36/2006/TT-BVHTT ngày 20/3/2006 của Bộ Văn hóa và Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Quy chế đặt tên, đổi tên đường phố và công trình công cộng; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch kính đề nghị các các cơ quan, ban, ngành, các tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể, các nhà khoa học và Nhân dân trong tỉnh tham gia góp ý vào mục ý kiến để Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổng hợp, hoàn thiện tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh./.

Phòng Quản lý Văn hóa

vhttdlqnam.gov.vn