Thu hồi Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa Công ty TNHH Du lịch Đảo Chàm.

Ngày 27/7/2021, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam đã ban hành Quyết định số 212/QĐ-SVHTTDL về việc thu hồi Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa số 49-0011/2019/SVHTTDL-GP LHNĐ ngày 18/7/2019 của Công ty TNHH Du lịch Đảo Chàm.

Lý do thu hồi giấy phép căn cứ Thông báo số 01/TB ngày 22/7/2021 của Công ty TNHH Du lịch Đảo Chàm về việc chấm dứt hoạt động kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa;

thgpcham

Tiền ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa của Công ty TNHH Du lịch Đảo Chàm được xử lý theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 6 Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15/12/2017 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về Quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch.

Xem Quyết định

vhttdlqnam.gov.vn