Thu hồi Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa

Ngày 23/6/2021, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam đã ban hành Quyết định số 179/QĐ-SVHTTDL về việc thu hồi Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa số 49-0018/2019/SVHTTDL-GP LHNĐ ngày 12/12/2019 của Công ty TNHH Du lịch sinh thái Bãi Chồng.

Lý do thu hồi giấy phép căn cứ Thông báo số 06/BC ngày 18/06/2021 của Công ty TNHH Du lịch sinh thái Bãi Chồng về việc chấm dứt hoạt động kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa;

Tiền ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa của Công ty TNHH Du lịch sinh thái Bãi Chồng được xử lý theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 6 Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15/12/2017 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về Quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch.

Xem Quyết định

Văn Hùng

vhttdlqnam.gov.vn