Góp ý dự thảo Ngân hàng tên đường và công trình công cộng tỉnh Quảng Nam

Để có cơ sở tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định xác lập Ngân hàng tên đường và công trình công cộng tỉnh Quảng Nam, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch kính đề nghị tổ chức, công dân quan tâm, góp ý dự thảo Ngân hàng tên đường và công trình công cộng tỉnh Quảng Nam.

Góp ý vui lòng gửi về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (số 02B Trần Phú, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam) qua ông Trần Văn Dũng, điện thoại: 0935.003275, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. trước ngày 30/6/2021.

Xem file đính kèm

vhttdlqnam.gov.vn