Thông báo Lịch tiếp công dân năm 2021 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Nam

Căn cứ Nghị định 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân;

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông báo lịch tiếp công dân năm 2021, cụ thể như sau:

1.Thời gian, chủ trì tiếp công dân

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp công dân thời gian như sau:

- Buổi sáng: bắt đầu từ 08 giờ 00 phút.

- Buổi chiều: bắt đầu từ 14 giờ 00 phút.

- Tiếp công dân định kỳ: Vào ngày 15 hằng tháng, do Giám đốc Sở chủ trì. Riêng tháng 02, ngày 15/02/2021 nhằm mùng 4 tết nên không tổ chức tiếp công dân.

- Tiếp công dân thường xuyên: Vào thứ Năm hàng tuần, do Thanh tra Sở chủ trì.

Trường hợp, ngày tiếp công dân trùng vào ngày nghỉ hoặc ngày lễ thì chuyển sang ngày tiếp theo.

2. Địa điểm tiếp công dân

Tại trụ sở Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Nam (Số 02 Trần Phú, thành phố Tam Kỳ).

3. Thành phần mời tham gia cùng tiếp công dân

Văn phòng Đảng ủy Sở, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Sở, Văn phòng Sở, Thanh tra Sở, các phòng chuyên môn thuộc Sở. Tùy theo tính chất từng vụ việc và tình hình khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao Văn phòng Sở mời các cơ quan có liên quan tham gia tiếp công dân.

Trường hợp có thay đổi lịch tiếp công dân, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát hành Thông báo (hoặc Giấy mời) và niêm yết tại trụ sở cơ quan, đăng tải trên Website của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Nam (http://www.vhttdlqnam.gov.vn/).

Xem thông báo

vhttdlqnam.gov.vn