Thông báo về việc thu hồi Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa

Căn cứ Thông báo số 07/TPT ngày 30/11/2020 của Công ty TNHH Dịch vụ Du lịch Tân Phú Tài về việc chấm dứt hoạt động kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa. Ngày 02/12/2020, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành quyết định 385/QĐ-SVHTTDL về việc thu hồi Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa số 49-0005/2019/SVHTTDL-GP LHNĐ ngày 28/01/2019 của Công ty TNHH Dịch vụ Du lịch Tân Phú Tài.

Tiền ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa của Công ty TNHH Dịch vụ Du lịch Tân Phú Tài được xử lý theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 6 Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15/12/2017 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về Quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch.

Xem toàn bộ quyết định.

Phòng Quản lý Du lịch

vhttdlqnam.gov.vn