Ma két tuyên truyền, cổ động trực quan Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025

Thực hiện Thông báo số 908-TB/TU ngày 21/9/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về các nội dung liên quan đến công tác tổ chức phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025;

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã xây dựng ma két và Phương án tuyên truyền, cổ động trực quan Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025.

ttdhd20

Để triển khai thực hiện phương án tuyên truyền cổ động trực quan Đại hội trên toàn tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đăng tải ma két tuyên truyền, cổ động trực quan Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025 để các địa phương thực hiện in ấn, tuyên truyền theo phương án ma két đã được phê duyệt.

Tải Maket hình ảnh tuyên truyền

Tải Maket file gốc in ấn.

vhttdlqnam.gov.vn