Thông báo về việc triển khai nhận hồ sơ trong thời gian thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19

Thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19; Công văn số 1779/UBND-KGVX ngày 31/3/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc thực hiện các biện pháp cấp bách, phòng chống dịch bệnh COVID- 19 trên địa bàn tỉnh. Sau khi rà soát toàn bộ 128 thủ tục hành chính của Sở tại Trung tâm Hành chính & Xúc tiến đầu tư tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông báo:

thongbao20
Ảnh minh họa

1. Trong 128 thủ tục hành chính của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Trung tâm Hành chính & Xúc tiến đầu tư tỉnh không có thủ tục hành chính nào là thủ tục cấp thiết, ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt của người dân và sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

2. Để tạo điều kiện cho các tổ chức cá nhân trong việc nộp hồ sơ thủ tục hành chính trong thời gian cách ly xã hội, kể từ ngày 01/4/2020 đến hết ngày 15/4/2020, Bộ phận một cửa của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Nam tại Trung tâm HCC&XTĐT tỉnh Quảng Nam tạm dừng tiếp nhận hồ sơ trực tiếp và thực hiện tiếp nhận bằng hình thức trực tuyến đối với 25 thủ tục (kèm theo danh mục thủ tục) tại địa chỉ: dichvucong.quangnam.gov.vn.

3. Đối với 103 thủ tục hành chính còn lại, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ thực hiện tiếp nhận theo hình thức Bưu chính công ích (kèm theo danh mục thủ tục), địa chỉ: Bộ phận một cửa của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Trung tâm Hành chính công&Xúc tiến đầu tư tỉnh, số 159 B, Trần Quý Cáp, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch kính thông báo tổ chức, công dân và Trung tâm HCC&XTĐT tỉnh được biết./.

Văn bản kèm theo: 

1. Thông báo

2. Danh mục thủ tục

vhttdlqnam.gov.vn