Thông báo về việc thi tuyển công chức hành chính tỉnh Quảng Nam năm 2020

1. Thông báo về việc thi tuyển công chức hành chính tỉnh Quảng Nam năm 2020
2. Bảng nhu cầu tuyển dụng kèm theo Thông báo

3. Kế hoạch tổ chức thi tuyển công chức hành chính tỉnh Quảng Nam năm 2020
4. Bảng nhu cầu tuyển dụng kèm theo Kế hoạch


vhttdlqnam.gov.vn