Thông báo Lịch tiếp công dân năm 2020 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Căn cứ Luật tiếp công dân ngày 25/11/2013, Nghị định 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủQuy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân, Quyết định số 528/QĐ-SVHTTDL ngày 06/12/2019 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quy trình Tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo,Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông báo lịch tiếp công dân năm 2020, cụ thể như sau:

tiepdan
Ảnh Minh họa

Thời gian và Chủ trì tiếp công dân

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp công dân thời gian như sau: buổi sáng bắt đầu từ 08 giờ 00 phút, buổi chiều bắt đầu từ 14 giờ 00 phút.

+ Tiếp công dân định kỳ vào ngày 15 hằng tháng.

+ Tiếp công dân thường xuyên: vào thứ Năm hàng tuần.

Trường hợp, ngày tiếp công dân trùng vào ngày nghỉ hoặc ngày lễ thì chuyển sang ngày tiếp theo.

2. Địa điểm: Trụ sở Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (02 Trần Phú, thành phố Tam Kỳ).

3. Thành phần mời tham gia cùng tiếp công dân: Văn phòng Đảng ủy Sở, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Sở, Văn phòng Sở, Thanh tra Sở, các phòng chuyên môn thuộc Sở. Tùy theo tính chất từng vụ việc và tình hình khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao Văn phòng Sở mời các cơ quan có liên quan tham gia tiếp công dân.

Trường hợp có thay đổi lịch tiếp công dân, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát hành Thông báo (hoặc Giấy mời) và niêm yết tại trụ sở cơ quan, đăng tải trên Website của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (http://www.vhttdlqnam.gov.vn/).

Xem lịch chi tiết

vhttdlqnam.gov.vn