Thông báo góp ý Đề án đặt tên một số đường tại Tp. Tam Kỳ, huyện Hiệp Đức và đường ven biển 129 tỉnh Quảng Nam

Thực hiện Chương trình công tác năm 2019 của UBND tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 93/QĐ-UBND ngày 10/01/2019; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Thường trực Hội đồng tư vấn đặt tên, đổi tên đường, phố, công trình công cộng xây dựng Đề án đặt tên một số đường tại thành phố Tam Kỳ, thị trấn Tân An huyện Hiệp Đức và đường ven biển 129, tỉnh Quảng Nam.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông báo cho nhân dân để tham gia góp ý. Ý kiến góp ý xin gửi về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (02B Trần Phú, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam), điện thoại: 0235.3852.821. Thời gian góp ý từ ngày 27/8/2019 đến ngày 15/9/2019.

Xem file đặt tên đường

vhttdlqnam.gov.vn