Thông báo lấy ý kiến bình chọn Giải thưởng Du lịch Quảng Nam lần thứ I năm 2019

Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam tổ chức bình chọn Giải thưởng Du lịch Quảng Nam lần thứ I năm 2019 trên các trang thông tin điện tử : Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Nam, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trung tâm thông tin Xúc tiến Du lịch Quảng Nam, Tạp chí Văn hóa Quảng Nam).


Lễ vinh danh doanh nghiệp du lịch hàng đầu và trao tặng Giải thưởng Du lịch Việt Nam 2019

Thời gian bình chọn 30 ngày từ: ngày 23/7/2019 đến hết ngày 22/8/2019.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch – Cơ quan thường trực Ban Tổ chức đề nghị khách du lịch; các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh thuộc các lĩnh vực lữ hành, lưu trú, ăn uống, mua sắm; Hiệp hội Du lịch Quảng Nam; Hội, Chi hội; Phòng Văn hóa Thông tin các huyện, thị xã, thành phố; cơ quan thông tấn báo chí thực hiện việc bình chọn các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh đã đăng ký tham gia xét chọn Giải thưởng Du lịch Quảng Nam lần thứ I năm 2019 bằng cách tải phiếu bình chọn theo mẫu quy định để bình chọn và gửi phiếu bình chọn về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch qua Phòng Quản lý Lưu trú, số 02B đường Trần Phú, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam hoặc email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

Kèm theo mẫu phiếu bình chọn tiếng Việt

Thông báo số 46/TB-SVHTTDL ngày 23/7/2019


Notification To get votes for The first Quang Nam Tourism Award in 2019

The People's Committee of Quang Nam province gets votes for The first Quang Nam Tourism Award in 2019 on the websites: www.quangnam.gov.vn, www.vhttdlqnam.gov.vn, quangnamtourism.com.vn, vanhoaquangnamonline.gov.vn. The time for the votes is within 30 days, from July 23 to August 22, 2019.

The Department of Culture, Sports and Tourism – The Standing Agency of the Organization Board respectfully informs and suggests tourists; businesses and establishments in the fields of travel, accommodation, food and shopping; Quang Nam Tourism Association; Association and Tourism Branch; The Culture and Information Division of districts, towns and cities; the news agency to carry out the vote by downloading the prescribed form. The form should be sent to The Department of Culture, Sports and Tourism through Accommodation Management Division, No. 02B, Tran Phu Street, Tam Ky City, Quang Nam Province or email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ;

Attached to the english form

Phòng Quản lý Lưu trú

vhttdlqnam.gov.vn