Thông báo mời thầu: Mua 02 máy chiếu phim lưu động kỹ thuật số

Căn cứ Quyết định số 2021/QĐ-UBND ngày 02/7/2018 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm 02 bộ máy chiếu phim lưu động kỹ thuật số.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam phê duyệt Hồ sơ yêu cầu, gói thầu: mua 02 bộ máy chiếu phim lưu động kỹ thuật số, với các nội dung:

1. Đơn vị lập Hồ sơ yêu cầu: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam.

2. Hồ sơ yêu cầu gồm có:

- Thông báo mời thầu

- Chương I: Chỉ dẫn nhà thầu.

- Chương II: Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ đề xuất.

- Chương III: Các biểu mẫu.

- Chương IV: Yêu cầu đối với gói thầu.

- Chương V: Dự thảo hợp đồng

(Hồ sơ kèm theo)

1. Quyết định Phê duyệt Hồ sơ yêu cầu Gói thầu: Mua 02 máy chiếu phim lưu động kỹ thuật số

2. Hồ sơ

vhttdlqnam.gov.vn