Thông báo

Thông báo kết quả xét chọn các trường hợp đủ số phiếu đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú”

nghenhan20

Ngày 14 /10/2020, Hội đồng cấp tỉnh xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể” lần thứ Ba - năm 2021 đã họp, bỏ phiếu xét tặng. Căn cứ điểm c, khoản 2, Điều 13, Sở

 

Thông báo lấy ý kiến của nhân dân về việc đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ Ba năm 2021

Để lấy ý kiến của nhân dân về việc đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ Ba – năm 2021, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch – Cơ quan Thường trực Hội đồng cấp tỉnh xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú” thông báo danh sách các cá nhân đề nghị xét

Thông báo về việc đấu giá thanh lý xe ôtô đã qua sử dụng

Thông báo về việc đấu giá thanh lý xe ôtô đã qua sử dụng của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam

Xem chi tiết nội dung

Ma két tuyên truyền, cổ động trực quan Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025

ttdhd20

Thực hiện Thông báo số 908-TB/TU ngày 21/9/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về các nội dung liên quan đến công tác tổ chức phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025;

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã xây dựng ma két và Phương án tuyên truyền, cổ động trực quan

Thông báo triển khai sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4

dichvucong1

Thực hiện Quyết định số 1776/QĐ-UBND ngày 02/7/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc ban hành Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 thực hiện đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam; nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp thực hiện thủ tục cấp phép

vhttdlqnam.gov.vn