Thông báo

Thông tin phòng, chống dịch Covid-19

hdcaidat

Tối 28-7, Bộ Y tế phát thông báo khẩn số 17. Theo đó, Bộ Y tế đề nghị những người từng đến 17 địa điểm ở Đà Nẵng và 3 địa điểm ở Quảng Nam liên hệ ngay cơ quan y tế và khai báo y tế.

 

Thông báo lấy ý kiến của Nhân dân về bổ sung Quỹ tên đường năm 2020

tenduong

Lấy ý kiến của Nhân dân về bổ sung Quỹ tên đường tỉnh Quảng Nam năm 2020 và đặt tên một số đường tại thành phố thành phố Hội An, thị trấn Nam Phước (huyện Duy Xuyên), thị trấn Prao (huyện Đông Giang) và thị trấn Hà Lam (huyện Thăng Bình), tỉnh Quảng Nam

Thông báo về việc tạm dừng thu nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển công chức hành chính tỉnh Quảng Nam năm 2020

tb tam dung

Để thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch COVID – 19 trong đợt cao điểm theo các văn bản chỉ đạo của các cấp như đã nêu trên, Sở Nội vụ thông báo về việc tạm dừng thu nhận hồ sơ dự tuyển công chức hành chính tỉnh năm 2020 từ 14h00 ngày 31/3/2020 cho đến khi có thông báo. Thời gian còn lại được

Thông báo thực hiện thủ tục hành chính

Hướng dẫn các thủ tục hành chính tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả.

Thực hiện Quyết định số 1366/QĐ-UBND ngày 21/5/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;


Hướng dẫn các thủ tục hành chính tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết

Thông báo về việc triển khai nhận hồ sơ trong thời gian thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19

thongbao20

Thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19; Công văn số 1779/UBND-KGVX ngày 31/3/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc thực hiện các biện pháp cấp bách, phòng chống dịch bệnh COVID- 19 trên địa bàn

vhttdlqnam.gov.vn