Thông báo

Hỗ trợ hướng dẫn viên du lịch gặp khó khăn do dịch bệnh COVID-19

Thực hiện Quyết định số 1956/QĐ-UBND ngày 14/7/2021 của UBND tỉnh về ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày

 

Thu hồi Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa Công ty TNHH Du lịch Đảo Chàm.

thgpcham

Ngày 27/7/2021, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam đã ban hành Quyết định số 212/QĐ-SVHTTDL về việc thu hồi Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa số 49-0011/2019/SVHTTDL-GP LHNĐ ngày 18/7/2019 của Công ty TNHH Du lịch Đảo Chàm.

Danh sách đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú” lần thứ 10 - năm 2021

Thực hiện hướng dẫn số 1453/VBHN-BVHTTDL ngày 06/5/2021 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc hợp nhất Nghị định số 89/2014/NĐ-CP ngày 29/9/2014 của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú” và Nghị định số 40/2021/NĐ-CP ngày 30/3/2021 của Chính phủ sửa

Thu hồi Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa Công ty TNHH MTV DVDL Phong Cảnh Phương

z2642161123506 1ec4cb3e6fecf05a72af670b9d5e8ed8

Ngày 15/7/2021, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam đã ban hành Quyết định số 204/QĐ-SVHTTDL về việc thu hồi Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa số 49-0017/2019/SVHTTDL-GP LHNĐ ngày 12/12/2019 của Công ty TNHH MTV DVDL Phong Cảnh Phương.

Đăng ký nhu cầu bồi dưỡng nghiệp vụ lễ tân và phục vụ buồng

Thực hiện Kế hoạch số 3245/KH-UBND ngày 15/6/2020 của UBND tỉnh Quảng Nam về triển khai thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp phục hồi, phát triển du lịch sau dịch Covid -19 trong 02 năm 2020 - 2021; nhằm hỗ trợ cho doanh nghiệp và người lao động được bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ, tiếp tục gắn

vhttdlqnam.gov.vn