Xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh

Ngày 09/8/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2256/QĐ-UBND về việc xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh.

13042017mthang103
Quân giải phóng làm chủ Chi khu quân sự Tiên Phước

Xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh bao gồm:

1. Di tích Địa điểm chiến thắng Tiên Phước - Phước Lâm, thị trấn Tiên Kỳ, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam.

2. Di tích Đình Thành Mỹ, xã Tam Phước, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam.

3. Di tích Tân Tỉnh Trung Lộc - Căn cứ Nghĩa hội Quảng Nam, xã Quế Lộc, huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam.

4. Địa điểm thành lập Chi bộ Tây Giang - Chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên của huyện Thăng Bình, xã Bình Sa, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam.

5. Mộ cụ Nguyễn Chỉ, xã Tam Giang, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam.

Theo đó, khu vực bảo vệ các di tích nêu trên được xác định theo Biên bản và Bản đồ khoanh vùng bảo vệ di tích trong hồ sơ.

UBND tỉnh giao UBND các huyện, thành phố và UBND các xã có các di tích xếp hạng trên trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình thực hiện việc quản lý nhà nước đối với di tích theo quy định pháp luật về di sản văn hóa.

Văn Hùng

Thêm ý kiến


Security code
Làm mới

vhttdlqnam.gov.vn