Thông báo lấy ý kiến về việc bổ sung Quỹ tên đường phố, các công trình cộng và đặt tên đường tại một số huyện, thị xã, thành phố

news 201114022337

Thực hiện Chương trình công tác năm 2015 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc trình HĐND tỉnh khóa VIII, kỳ họp thứ 14 thông qua Đề án bổ sung Quỹ tên đường phố, các công trình công cộng và đặt tên đường tại thị trấn Phú Thịnh - huyện Phú Ninh, các phường thuộc thị xã Điện Bàn và thành phố Tam

Thông báo lấy ý kiến góp ý về Đề án bổ sung Quỹ tên đường tỉnh Quảng Nam

Đề nghị góp ý Đề án bổ sung Quỹ tên đường tỉnh Quảng Nam

Tác giả bài viết: Văn Hùng

vhttdlqnam.gov.vn