Thông qua đề án xây dựng và phát triển trung tâm văn hóa – thể thao xã

Sáng ngày 13/11/2014, UBND tỉnh Quảng Nam họp thông qua đề án xây dựng và phát triển trung tâm văn hóa – thể thao xã trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2014 – 2025 và định hướng đến năm 2030.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Chín chủ trì cuộc hop

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Chín chủ trì cuộc hop

Việc xây dựng và phát triển trung tâm văn hóa – thể thao xã trên địa bàn tỉnh nhằm tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao trên địa bàn dân cư, đáp ứng nhu cầu sáng tạo, hưởng thụ văn hóa, thể thao của các tầng lớp nhân dân, đồng thời làm nhiệm vụ tuyên truyền, cổ động phục vụ các nhiệm vụ chính trị của Trung ương và địa phương.
 
Mục tiêu đề án đến năm 2025, đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị cho việc tổ chức các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao xã, chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Phấn đấu đến năm 2015, 100% xã được thành lập bộ máy Trung tâm, 20% xã đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị hoạt động văn hóa, thể thao; đến năm 2020, phấn đấu 50% xã đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị hoạt động văn hóa, thể thao. Đến năm 2025, phấn đấu 100% xã đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị hoạt động văn hóa, thể thao. Đến năm 2030, phấn đấu 100% xã hoàn thiện cơ sở vật chất, trang thiết bị cho việc tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao cấp xã theo tiêu chí Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
 
Tổng kinh phí thực hiện đề án gần 491 tỷ đồng, trong đó ngân sách tỉnh gần 395 tỷ đồng, ngân sách huyện hơn 67 tỷ đồng, ngân sách xã gần 29 tỷ đồng. Để thực hiện đúng tiến độ, lộ trình, đề án đề cập đến 6 giải pháp thực hiện, trong đó cần tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền; thực hiện tốt cơ chế, chính sách đối với hoạt động văn hóa, thể dục-thể thao xã; tiến hành xây dựng điểm, rút kinh nghiệm và nhân ra diện rộng; đẩy mạnh xã hội hóa trên lĩnh vực văn hóa, thể thao.
Sau khi nghe ý kiến của các Sở, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Chín đề nghị cơ quan soạn thảo tổng hợp các ý kiến góp ý, chỉnh sửa các căn cứ, bố cục, câu chữ của đề án, sớm hoàn chỉnh trình UBND tỉnh phê duyệt để báo cáo HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 12 sắp đến.
 

Tác giả bài viết: Văn Hùng (tổng hợp)

Thêm ý kiến


Security code
Làm mới

vhttdlqnam.gov.vn