Một số nhiệm vụ trọng tâm công tác gia đình năm 2018

Năm 2018, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa ra một số nhiệm vụ trọng tâm công tác gia đình để các địa phương tập trung thực hiện như sau:

gia-dinh-tho-phuong

1. Tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch số 4489/KH-UBND ngày 06/10/2015 của UBND tỉnh Quảng Nam về triển khai thực hiện Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030 trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch số 6076/KH-UBND ngày 31/12/2015 của UBND tỉnh Quảng Nam về thực hiện Đề án “Tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình Việt Nam giai đoạn 2016 - 2020”; Kế hoạch số 4094/KH-UBND ngày 04/8/2017 của UBND tỉnh Quảng Nam về triển khai thực hiện Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 29/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình…

2. Tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thi hành Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (2008-2018).

3. Chỉ đạo tổ chức tốt các hoạt động truyền thông, hội thi, tọa đàm… nhằm tích cực hưởng ứng: Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3; Tháng hành động Quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình (Tháng 6/2018); Ngày Gia đình Việt Nam 28/6; Tháng hành động về bình đẳng giới và Ngày Thế giới xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ 25/11.

4. Chỉ đạo tiếp tục duy trì và nhân rộng Mô hình phòng, chống bạo lực gia đình và tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình ở các địa phương.

5. Tập trung kiện toàn, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ thực hiện công tác gia đình. Tổ chức tập huấn cho cán bộ phụ trách công tác gia đình cấp xã và Chủ nhiệm Câu lạc bộ về nâng cao kỹ năng điều hành Câu lạc bộ Gia đình Phát triển bền vững và Tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình.

6. Chỉ đạo và tổ chức việc thu thập thông tin về bạo lực gia đình, thực hiện báo cáo thống kê về bạo lực gia đình đầy đủ theo quy định.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch kính đề các huyện, thị xã, thành phố quan tâm triển khai thực hiện.

Văn Hùng

Thêm ý kiến


Security code
Làm mới

vhttdlqnam.gov.vn