Đại Lộc có 36.908 hộ đạt chuẩn gia đình văn hóa năm 2018

Ngày 10/01/2019, UBND huyện Đại Lộc tổ chức hội nghị tổng kết phong trào “Toàn dân xây dựng đời sống văn hóa” năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019.

tkpt19dl
Toàn cảnh Hội nghị    Ảnh: Trần Dinh

Năm 2018, phong trào “Toàn dân xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn huyện Đại Lộc tiếp tục có những chuyển biến tích cực theo hướng thực chất, hiệu quả. Các nội dung phong trào đã tác động tích cực đến nhiều lĩnh vực trong đời sống xã hội; môi trường văn hóa tiếp tục được cãi thiện, thiết chế văn hóa được quan tâm đầu tư gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao được duy trì thường xuyên góp phần nâng cao đời sống văn hóa - tinh thần của nhân dân. Năm 2018, toàn huyện có 36.908 hộ gia đình đạt danh hiệu Gia đình Văn hóa, đạt tỷ lệ 92,22%; 145 thôn, khu phố đạt danh hiệu văn hóa, đạt tỷ lệ 90,6%, 10 thôn, khối phố đạt danh hiệu “Thôn văn hóa”, “Khu phố văn hóa” 03 năm liền (2016 -2018); 9/18 xã, thị trấn đạt danh hiệu “Xã đạt chuẩn nông thôn mới”, “Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị”; toàn huyện có 129 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt  chuẩn văn hóa, tỷ lệ 96,27%; có 233/690 tộc đã được công nhận “Tộc Văn hóa”, tỷ lệ 33,76%, tăng 3,52% so với năm 2017.

tkpt119dl
Đồng chí Tào Viết Hải - Phó Giám đốc Sỏ VHTTDL trao khen thưởng cho các đơn vị

Trong năm 2019, huyện tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động làm chuyển biến về nhận thức của các cấp ủy Đảng,chính quyền, các ngành, đoàn thể, quần chúng nhân dân về vị trí, vai trò của phong trào “Toàn dân xây dựng đời sống văn hóa”, gắn kết chặt chẽ phong trào với thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia vè xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Đẩy mạnh cac hoạt động văn hóa, văn nghệ, Thể dục thể thao cơ sở, nâng cao chất lượng phong trào xây dựng Gia đình Văn hóa, Thôn, khu phố Văn hóa, Tộc Văn hóa, Xã đạt chuẩn nông thôn mới - Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị...

Theo TCVHQN

Thêm ý kiến


Security code
Làm mới

vhttdlqnam.gov.vn