Nghị quyết về đặt tên một số tuyến đường tại thành phố Tam Kỳ, thị xã Điện Bàn và thị trấn Phú Thịnh, huyện Phú Ninh

Đặt tên một số tuyến đường tại thành phố Tam Kỳ, thị xã Điện Bàn và thị trấn Phú Thịnh, huyện Phú Ninh tỉnh Quảng Nam
Nghị Quyết
Danh mục Tam Kỳ
Danh mục Phú Ninh 
Danh muc Điện Bàn

Tác giả bài viết: Văn phòng Sở

Tin mới

Các tin khác