Họp góp ý Đề án xây dựng và phát triển Trung tâm Văn hóa - Thể thao xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2014-2025

Ngày 20/5/2014, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Quang chủ trì cuộc họp của UBND tỉnh để thảo luận, góp ý Đề án “Xây dựng và phát triển trung tâm Văn hóa - Thể thao (VH-TT) xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2014 - 2025”; Quy chế quản lý và phát triển chợ trên địa bàn tỉnh.
Toàn cảnh buổi họp

Toàn cảnh buổi họp

Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Thu, Huỳnh Khánh Toàn, Lê Văn Thanh và đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành liên quan cùng dự.
Tại cuộc họp, đồng chí Đinh Hài – Giám đốc Sở VH,TT&DL trình bày Đề án “Xây dựng và phát triển trung tâm Văn hóa - thể thao (VH-TT) xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2014 - 2025”. Theo đó, mục tiêu chung của Đề án là đến năm 2025 hoàn thiện, đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị cho việc tổ chức các hoạt động VH-TT cấp xã việc thực hiện nhằm đáp ứng nhu cầu sáng tạo, hưởng thụ VH-TT của nhân dân, đồng thời làm nhiệm vụ tuyên truyền, cổ động phục vụ các nhiệm chính trị của địa phương. Đến năm 2015, phấn đấu có 25% số xã – phường - thị trấn thành lập bộ máy Trung tâm VH-TT và 15% xã – phường - thị trấn đạt chuẩn về thiết chế VH-TT. Tỷ lệ tương ứng đến năm 2020 sẽ là 50% - 55%; đến năm 2025 sẽ là 100% với dự toán tổng kinh phí thực hiện đề án hơn 262,7 tỷ đồng; ưu tiên tập trung cho các xã xây dựng nông thôn mới của tỉnh.
Về Quy chế quản lý và phát triển chợ trên địa bàn tỉnh, Sở công thương xin ý kiến UBND tỉnh 2 nội dung: UBND tỉnh ủy quyền cho Giám đốc Sở Công thương quyết định phân hạng đối với tất cả các chợ trên địa bàn tỉnh; UBND tỉnh ủy quyền cho Chủ tịch UBND huyện, thành phố quyết định thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền han, tổ chức hoạt động của Ban quản lý chợ đối với chợ hạng 1 trên địa bàn; Quyết định phê duyệt nội quy chợ hạng 1 trên địa bàn tỉnh.
Kết luận cuộc họp,  Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Quang thống nhất 2 ý kiến của Sở Công thương. Về Đề án “Xây dựng và phát triển trung tâm VH-TT xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2014 - 2025”, đồng chí đề nghị Sở VH,TT&DL tiếp thu các ý kiến góp ý, điều chỉnh theo hướng phân loại rõ việc thực hiện đề án tại xã và phường, thị trấn; điều chỉnh lại các chỉ tiêu cho phù hợp. Quy định bộ máy Trung tâm VH-TT cấp xã hoạt động cần đầy đủ, cụ thể hơn; việc thực hiện đề án còn phải tôn trọng quy hoạch xây dựng nông thôn mới, linh hoạt lồng ghép, bố trí các nguồn kinh phí để thực hiện hiệu quả. Đồng thời, Sở VH,TT&DL phối hợp với Sở Xây dựng để lập định mức mẫu xây dựng nhằm hướng dẫn các địa phương lập, phê duyệt quyết toán công trình.

Tác giả bài viết: Thảo Nguyên

vhttdlqnam.gov.vn