Tình hình thực hiện Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Công tác gia đình tỉnh hằng năm đã tổ chức tập huấn, quán triệt đến cán bộ lãnh đạo, chuyên trách công tác gia đình từ tỉnh đến thôn, tổ dân phố.
Thời gian qua, cấp tỉnh đã tổ chức được 7 đợt tập huấn, 01 lễ mitting, 01 hội thi. Cấp huyện, xã tổ chức 359 buổi tập huấn, hội thi, hội diễn tuyên truyền quán triệt về công tác gia đình. Nhiều thôn, tổ dân phố đã thành lập câu lạc bộ “Gia đình phát triển bền vững”, “Nhóm phòng, chống bạo lực gia đình”, “Mô hình thí điểm về tuyên truyền, giáo dục, đạo đức lối sống trong gia đình”... Bên cạnh cơ quan chuyên trách về công tác gia đình (ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch), các ngành, đoàn thể các cấp đã tổ chức nhiều đợt tuyên truyền, phổ biến về vị trí, vai trò của gia đình, bình đẳng giới, công tác giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình, xây dựng gia đình văn hóa... đến từng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ở cơ quan, đơn vị. Nhiều cơ quan, đơn vị, địa phương đã tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Gia đình Việt Nam (28/6), Ngày Thế giới xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ (25/11), Ngày Thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10)...

Tác giả bài viết: Phòng XDNSVHGĐ

vhttdlqnam.gov.vn