Ban giám đốc

GIÁM ĐỐC

thanhhong

Đ/c: Nguyễn Thanh Hồng
Điện thoại:
Cơ quan: 02353.704.238
Di động: 0903.590.666
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   

PHÓ GIÁM ĐỐC
atuong

Đ/c: Lê Ngọc Tường
Điện thoại:
CQ: 02353. 506 577
DĐ: 0947.355.595
Email: 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

PHÓ GIÁM ĐỐC
taohai

Đ/c: Tào Viết Hải
Điện thoại:
CQ: 0235.3814.145
DĐ: 0905.616.228
Email: 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Thêm ý kiến


Security code
Làm mới

vhttdlqnam.gov.vn