Ban giám đốc

GIÁM ĐỐC

thanhhong

Đ/c: Nguyễn Thanh Hồng
Điện thoại:
Cơ quan: 02353.704.238
Di động: 0903.590.666
Email công vụ: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   

PHÓ GIÁM ĐỐC
taohai

Đ/c: Tào Viết Hải
Điện thoại:
CQ: 0235.3.622.228
DĐ: 0905.616.228
Email công vụ: 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

PHÓ GIÁM ĐỐC
chihienPGD2

Đ/c: Nguyễn Thị Thu Hiền
Điện thoại:
CQ: 02353.525.679
DĐ: 0914.065.518
Email công vụ:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

PHÓ GIÁM ĐỐC
sonPGD

Đ/c: Văn Bá Sơn
Điện thoại:
CQ: 02353 555 151
DĐ: 0913.307.327
Email công vụ:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Thêm ý kiến


Security code
Làm mới

vhttdlqnam.gov.vn