Tìm kiếm văn bản pháp quy

Quyết định hỗ trợ sáng tạo và phổ biến tác phẩm, công trình văn học, nghiên cứu về Quảng Nam năm 2017

Quyết định hỗ trợ kinh phí sáng tạo, phổ biến tác phẩm, công trình văn học, nghiên cứu về Quảng Nam năm 2017 đối với 25 tác phẩm của 25 tác giả, nhóm tác giả.

Tải văn bản 

tacphamvanhoc

vhttdlqnam.gov.vn