Tìm kiếm văn bản pháp quy

Ban hành Bộ Quy tắc ứng xử văn minh du lịch Quảng Nam

Nhằm định hướng hành vi, thái độ, thói quen, cách thức ứng xử văn minh của tổ chức và cá nhân tham gia các hoạt động có liên quan đến du lịch trên địa bàn tỉnh; đồng thời, định hướng hành vi cho người Quảng Nam khi đi du lịch, UBND tỉnh vừa ban hành Bộ Quy tắc ứng xử văn minh du lịch Quảng Nam.

QTUXDLICH
Ảnh minh họa

Bộ Quy tắc áp dụng đối với các đối tượng là khách du lịch đến Quảng Nam và người Quảng Nam đi du lịch (gọi tắt là khách du lịch); các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động kinh doanh du lịch; cộng đồng dân cư trên địa bàn tỉnh Quảng Nam; cơ quan quản lý nhà nước.

Quy tắc ứng xử chung cho tất cả các đối tượng là tuân phủ pháp luật Việt Nam; thực hiện đúng nội quy, quy định tại các khu, điểm đến; tôn trọng văn hóa, phong tục, tập quán địa phương; bảo vệ cảnh quan, môi trường và giá trị văn hóa, lịch sử tại các khu, điểm du lịch; giúp đỡ, ưu tiên những người yếu thế trong xã hội khi tham gia hoạt động du lịch (người lớn tuổi, người khuyết tật, trẻ em và phụ nữ mang thai...); giữ gìn vệ sinh chung, an ninh, trật tự tại nơi công cộng.

Bộ Quy tắc cũng quy định cụ thể về quy tắc ứng xử đối với các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động kinh doanh du lịch; khách du lịch; các tổ chức, cá nhân kinh doanh du lịch; doanh nghiệp lữ hành; đơn vị vận chuyển khách du lịch; hướng dẫn viên du lịch; các cơ sở lưu trú; các cơ sở cung cấp dịch vụ ăn uống; điểm mua sắm phục vụ khách du lịch; cộng đồng dân cư; cơ quan quản lý nhà nước liên quan.

UBND tỉnh giao, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch chủ trì triển khai Bộ Quy tắc ứng xử văn minh du lịch Quảng Nam đến các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan trên địa bàn tỉnh; khuyến khích tuyên truyền Bộ Quy tắc bằng hình ảnh minh hoạ, dễ hiểu, dễ tiếp cận; đôn đốc và giám sát các cơ quan, đơn vị liên quan trong phối hợp tuyên truyền Bộ Quy tắc; tổng hợp các đề xuất, kiến nghị của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân trong quá trình thực hiện Bộ Quy tắc, báo cáo UBND tỉnh xem xét, điều chỉnh phù hợp.

Các Sở, Ban, ngành liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến Bộ Quy tắc đến các tổ chức, cá nhân liên quan; phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai thực hiện Bộ Quy tắc đảm bảo thiết thực, hiệu quả.

UBND các huyện, thị xã, thành phố chủ trì thực hiện tuyên truyền Bộ Quy tắc tại địa phương; triển khai, đôn đốc, giám sát việc thực hiện niêm yết Bộ Quy tắc ứng xử văn minh du lịch tại các khu, điểm du lịch, các đơn vị kinh doanh du lịch trên địa bàn.

Tải bộ quy tắc ứng xử

 Thúy Hằng(quangnam.gov.vn)

vhttdlqnam.gov.vn