Quyết định công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc phạm vi của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam

Ngày 03/5/2019, UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Quyết định số 1291/QĐ-UBND về việc Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnhQuảng Nam.

Xem Quyết định
Phụ lục Quyết định

Quyết định công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc phạm vi của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

tthc1

Ngày 13/7/2017, UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Quyết định số 2050/QĐ-UBND về việc Công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa dưới hình thức "Bản sao y bản chính" thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Nam.


Xem Quyết định

Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Du lịch

Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Du lịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch(Ban hành theo Quyết định số: 819/QĐ-UBND ngày 04 tháng 3 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam)

I.    Lữ

Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Thể dục Thể thao

Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Thể dục Thể thao thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch(Ban hành theo Quyết định số: 819/QĐ-UBND ngày 04 tháng 3 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam)

1        Cấp giấy chứng nhận đủ điều

Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Gia đình

Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực gia đình thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch (Ban hành theo Quyết định số: 819/QĐ-UBND ngày 04 tháng 3 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam)

1       

Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực văn hóa

Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Văn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch (Ban hành theo Quyết định số: 819/QĐ-UBND ngày 04 tháng 3 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam)

I.    Di sản văn hóa

Hướng dẫn các thủ tục hành chính tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

Hướng dẫn các thủ tục hành chính tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả.
Các Công dân, tổ chức, doanh nghiệp trước khi làm thủ tục hành chính về Văn hóa, thể thao, du lịch, gia đình. Tham khảo các văn bản, giấy tờ cần chuẩn bị trước, đến địa điểm nào để nộp, làm thủ tục gì !

Hướng dẫn các thủ tục hành chính tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả.

vhttdlqnam.gov.vn