Thông tin đường dây nóng Cải cách hành chính

Nhằm tăng cường công khai, minh bạch các thủ tục trong cải cách hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân phản ánh, kiến nghị về cải cách thủ tục hành chính, thái độ, hành vi của cán bộ, công chức , viên chức trong thi hành công vụ. UBND tỉnh thông báo đường dây nóng cải cách hành chính như sau:
Thông tin đường dây nóng Cải cách hành chính

Thông tin đường dây nóng Cải cách hành chính

Tổ chức, cá nhân, liên hệ phản ánh: 
Điện thoại: 05103.833.199 (Phòng Cải cách hành chính - Sở Nội Vụ Quảng Nam)
Di động: 0914 065 627
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tải văn bản chỉ đạo tham khảo

Tác giả bài viết: Văn Hùng

vhttdlqnam.gov.vn