Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008

Thực hiện Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg, ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính Nhà nước; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam Công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 đối với các lĩnh vực hoạt động của Sở.

* Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 được ban hành lần thứ 2.

Danh mục trình tự như sau:


1. Quyết định Công bố Hệ thống quản lý chất lượng tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008.
                         
docs Bản công bố
                         docs Quyết định số 57/QĐ-SVHTTDL ngày 24/02/2016

2. Quyết định ban hành các quy trình áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001 tại Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam năm 2016
                        docs Quyết định số 42/QĐ-SVHTTDL ngày 01/02/2016

3. Chính sách chất lượng
                      -docs
 Chính sách chất lượng

4. Mục tiêu chất lượng, biện pháp và theo dõi thực hiện
                      
-docs  Mục tiêu chất lượng

5. Sổ tay chất lượng (STCL)
                      -docs Sổ tay chất lượng

6. Quy trình Đánh giá nội bộ (QT.01 - ISO)
  - docs Quy trình
  - docx  Biểu mẫu

7. Quy trình thực hiện hành động khắc phục, phòng ngừa (QT.02 - ISO)
 - docsQuy trình
 - docx  Biểu mẫu

8. Quy trình Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả theo cơ chế “một cửa” (QT.01-VP)
 - docs Quy trình
 - docx Biểu mẫu

9. Quy trình kiểm soát hồ sơ(QT.02-VP)
docs Quy trình
docx  Biểu mẫu

10. Quy trình quản lý thông tin (QT.03-VP)

docs Quy trình
docx  Biểu mẫu

11. Quy trình Kiểm soát tài liệu(QT.04-VP)
docs Quy trình
docx  Biểu mẫu

12. Quy trình tham mưu ban hành văn bản quy phạm pháp luật (QT.05-VP)

docs Quy trình  Biểu mẫu

13. Quy trình kiểm soát sản phẩm không phù hợp (QT.06-VP)

docs Quy trình và Biểu mẫu

14. Quy trình tạm ứng và thanh toán kinh phí (QT.01 - TCKH)
docs
 Quy trình
docx  Biểu mẫu

15. Quy trình tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, đơn phản ánh, kiến nghị liên quan đến khiếu nại, tố cáo (QT.02 - TTr)

docs Quy trình và Biểu mẫu

16. Quy trình giải quyết hồ sơ trên lĩnh vực Văn hóa(QT.01 - NVVH).

docs Quy trình và Biểu mẫu

17. Quy trình giải quyết Hồ sơ lĩnh vực Thể dục Thể thao(QT.01 - TDTT)

docs Quy trình và Biểu mẫu

18. Quy trình giải quyết Hồ sơ lĩnh vực Thể dục Thể thao(QT.02 - TDTT)

docs Quy trình và Biểu mẫu

19. Quy trình giải quyết hồ sơ thuộc lĩnh vực Quản lý Lữ hành(QT.01 - QLLH)
-docs
 Quy trình và biểu mẫu

20. Quy trình giải quyết hồ sơ thuộc lĩnh vực Lưu trú(QT.01 - QLLT)

docs Quy trình và Biểu mẫu

* Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 được ban hành lần thứ 1.

vhttdlqnam.gov.vn