Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015

* Thực hiện Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg, ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính Nhà nước;

* Căn cứ Quyết định 2034/QĐ-UBND ngày 03/07/2018 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc phê duyệt kế hoạch xây dựng, chuyển đổi, mở rộng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Nam;

* Căn cứ Kế hoạch số 56 /KH-BCĐ.ISO, ngày 16/3/2020 của Ban Chỉ đạo ISO tỉnh Quảng Nam.

* Căn cứ Quyết định số 06/QĐ-SVHTTDL ngày 09/01/2020 về ban hành Kế hoạch công tác cải cách hành chính năm 2020.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam Công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 đối với các lĩnh vực hoạt động của Sở.

* Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015.

Danh mục trình tự như sau:

1. Quyết định Công bố Hệ thống quản lý chất lượng tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015.
                         
docs Bản công bố
                         docs Quyết định số 92/QĐ-SVHTTDL ngày 27/3/2020

2. Quyết định ban hành các quy trình áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 tại Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam năm 2020
                        docs 
Quyết định số 91/QĐ-SVHTTDL ngày 27/03/2020 (bổ sung)
                        docs Quyết định số 564/QĐ-SVHTTDL ngày 23/12/2019

3. Chính sách chất lượng
                       docs
 Chính sách chất lượng

4. Mục tiêu chất lượng, biện pháp và theo dõi thực hiện
                       
docs  Mục tiêu chất lượng

5. Mô hình hệ thống quản lý chất lượng (MHHT)
                       docs Mô hình hệ thống

* HƯỚNG DẪN THEO MÔ HÌNH HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

6. Hướng dẫn kiểm soát thông tin dạng văn bản (HD.01 - ISO)
  - docs Hướng dẫn
  - docx  Biểu mẫu

7. Hướng dẫn quản lý rủi ro, cơ hội (HD.02 - ISO)
 - docs Hướng dẫn
 - docx  Biểu mẫu

8. Hướng dẫn đánh giá nội bộ và họp xem xét của lãnh đạo (HD.03-ISO)
 - docs Hướng dẫn
 - docx Biểu mẫu

9. Hướng dẫn kiểm soát sự không phù hợp và hành động khắc phục(HD.04-ISO)
docs Hướng dẫn
docx  Biểu mẫu

* QUY TRÌNH CHUNG

10. Quy trình tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế 1 cửa, 1 cửa liên thông (QT.01-VP)

docs Quy trình
docx  Biểu mẫu

11. Quy trình Kiểm soát Hồ sơ (QT.02-VP)
docs Quy trình
docx  Biểu mẫu

12. Quy trình quản lý thông tin (QT.03-VP)

docs Quy trình  Biểu mẫu

13. Quy trình tham mưu ban hành văn bản quy phạm pháp luật (QT.04-VP)

docs Quy trình và Biểu mẫu

14. Quy trình tạm ứng và thanh toán kinh phí (QT.05 - VP)
docs Quy trình
docx  Biểu mẫu

15. Quy trình tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, đơn phản ánh, kiến nghị liên quan đến khiếu nại, tố cáo (QT.01 - TTr)

docs Quy trình và Biểu mẫu

* QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

16. Quy trình giải quyết hồ sơ trên lĩnh vực Văn hóa(QT.01 - QLVH).

docs Quy trình và Biểu mẫu

17. Quy trình giải quyết Hồ sơ lĩnh vực Thể dục Thể thao(QT.01 - QLTT)

docs Quy trình và Biểu mẫu

18. Quy trình giải quyết hồ sơ thuộc lĩnh vực Du lịch(QT.01 - QLDL)

-docs Quy trình và biểu mẫu

* Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 được ban hành lần thứ 2.

* Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 được ban hành lần thứ 1.

Mô hình Hệ thống quản lý chất lượng

vhttdlqnam.gov.vn