Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015

docs
* Thực hiện Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg, ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính Nhà nước;

* Căn cứ Quyết định 2034/QĐ-UBND ngày 03/07/2018 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc phê duyệt kế

Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2020

Thực hiện Kế hoạch số 1266/KH-UBND ngày 10/3/2020 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về tuyên truyền cải cách hành chính tỉnh Quảng Nam năm 2020 và Quyết định số 06/QĐ-SVHTTDL ngày 09/01/2020 về ban hành Kế hoạch công tác cải cách hành chính năm 2020; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Nam xây dựng dự

Tập trung triển khai nhiệm vụ xây dựng Chính quyền điện tử năm 2020

Sáng ngày 4/3, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp Ban Chỉ đạo Xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Quảng Nam nhằm đánh giá kết quả triển khai xây dựng Chính quyền điện tử trên địa bàn năm 2019, bàn nhiệm vụ trọng tâm năm 2020. Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân chủ trì cuộc

Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính tỉnh Quảng Nam năm 2020

Ngày 28/02/2020, UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Kế hoạch số 990/KH-UBND về kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2020. Theo đó, tỉnh Quảng Nam sẽ tiến hành kiểm tra toàn diện, kiểm tra chuyên đề theo kế hoạch và kiểm tra đột xuất công tác cải cách hành chính (CCHC) tại các Sở, Ban, ngành, UBND

Ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2020

Để đảm bảo triển khai toàn diện, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ cải cách hành chính trong năm 2020; tiếp tục nâng cao sự phục vụ của Sở đối với người dân, tổ chức và doanh nghiệp. Ngày 09/01/2020, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam ban hành Kế hoạch thực hiện công tác cải

vhttdlqnam.gov.vn